Fundacja

W związku z problemami finansowymi Sekcji Bokserskiej CWKS „Legia” byli działacze i zawodnicy klubu postanowili założyć fundację, która miałaby za zadanie wspierać finansowo działalność sportową sekcji.

I tak z inicjatywy Janusza Gortata, Wiesława Rutkowskiego, Adama Kozłowskiego, Henryka Petricha, Kazimierza Szczerby i Lecha Święcickiego 21.04.2004 roku została zarejestrowana Fundacja „Tradycja Olimpijska”.

Celem Fundacji jest:

 • działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej w społeczeństwie,
 • propagowanie idei olimpijskich oraz postaw fair play,
 • propagowanie i działanie na rzecz rozwoju sportu polskiego, w szczególności boksu,
 • działanie na rzecz poprawy warunków bytowych byłych olimpijczyków, w szczególności byłych bokserów,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • świadczenie pomocy zawodnikom, trenerom, działaczom i organizatorom sekcji bokserskiej Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego „Legia” z siedzibą w Warszawie,
 • wspieranie sekcji bokserskiej Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego „Legia” z siedzibą w Warszawie w zakresie sportu młodzieżowego.

W/w działalność jest prowadzona, jako działalność pożytku publicznego na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Trochę informacji dla osób prawnych i fizycznych, które zechcą wesprzeć działalność Stowarzyszenia lub Fundacji

Zostań Sponsorem Stowarzyszenia KB Legia lub Fundacji „Tradycja Olimpijska”:

Zachęcamy, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do wspierania działalności statutowej w/w organizacji, poprzez dokonanie wpłaty na nasze konta bankowe.
Każda, nawet najmniejsza wpłata, jest dla nas bardzo ważna i potrzebna.
O kwotę darowizny przekazanej na rzecz Stowarzyszenia lub Fundacji przez Internet można pomniejszyć podatek dochodowy.

Osoby prawne:
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby prawne ograniczają do 10% dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4).
Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych.
Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach.
Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszych organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Korzyści dla osoby prawnej:

 • zostając Darczyńcą mają Państwo prawo umieszczać informację o tym w swoich materiałach reklamowych, informacyjnych, na produktach, itd.
 • Stowarzyszenie /Fundacja doręczy Państwu podziękowanie, które można eksponować np. w siedzibie firmy
 • umieścimy Państwa logo i link do strony Darczyńcy na naszej stronie www
 • przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia/Fundacji osoba prawna może ją odliczyć od dochodu

Ulgi i odliczenia

Darowizny na cele pożytku publicznego

W zeznaniu za 2018 r. podatnik ma prawo odliczyć kwotę darowizn przekazywanych na cele pożytku publicznego.

Ile można zyskać

Przy założeniu, że po odliczeniu standardowych kosztów uzyskania przychodu oraz składek ZUS podatnikowi zostanie dochód w kwocie 85.528,00 zł, to bez ulgi zapłaci on 14.839 zł podatku. Jeżeli skorzysta on z ulgi, to zakładając, że jego przychód roczny (przed odliczeniami) wyniósł 100.664,04 zł i poniósł standardowe koszty z umowy o pracę 1.335,00 zł, ustali on dochód (przychód – koszty) = 99.329,04 zł. Maksymalna darowizna mogłaby wynieść zatem 6% tej kwoty czyli 5.959,74 zł co daje kwotę:

100.664,04 – 1335,00 (koszty uzyskania przychodu) – 13.801,04 (składki ZUS) – 5.959,74 = 79.568,26 zł, czyli po zaokrągleniu do pełnych złotych 79.568 zł.

Podatek wyniesie 18% tej kwoty czyli 14.322,24 zł. Faktyczny zysk z korzystania z ulgi przez podatnika wyniesie zatem 517 zł.

Darowizna a 1% na OPP

Są to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6% można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.

Wymagane dokumenty

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/O. Podać należy:

 • kwotę przekazanej darowizny,
 • kwotę dokonanego odliczenia oraz
 • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnik darowizny pieniężnej dokonuje wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Innymi słowy nie jest potrzebne dodatkowe oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Wynika to z literalnego brzmienia przepisów.

Z racji na przeznaczenia darowizny na wybrany cel, dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona.

W którym momencie dokonać darowizny?

Odliczyć można darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia. Darowizny dokonane po 1 stycznia 2013 r. nie mogą być rozliczane w deklaracji składanej za 2012 rok.

Przedsiębiorca nie odliczy

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A) nie ma możliwości odliczyć darowizny. Pozostali przedsiębiorcy mogą dokonywać darowizn i odliczać je od dochodu. W przypadku ryczałtowców (PIT-28) odliczyć darowiznę można od przychodu.

Korzyści dla osoby fizycznej:

 • Stowarzyszenie doręczy Państwu podziękowanie
 • w przypadku większej kwoty wsparcia lub stałego charakteru wsparcia, umieścimy imię i nazwisko Darczyńcy na naszej stronie www.
 • przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia osoba fizyczna może ją odliczyć od dochodu

Dane Fundacji

Fundacja „Tradycja Olimpijska”

01-494 Warszawa, ul. Jerzego Waldorffa 31

NIP – 522 272 75 67

KRS 0000202950

NR konta bankowego Nest Bank  20 2530 0008 2016 1109 9653 0001

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2016 rok